SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gỗ
Sản phẩm kết hợp gỗ
Sản phẩm kết hợp gỗ
Khai Lb
Gio mây vỏ
Giỏ rượu lb
Sản phẩm kết hợp nhựa
Nhựa se lb màu
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm mắc cáo
Sản phẩm mắc cáo
Sản phẩm mắc cáo
Chậu se Lb 2 màu
Chậu quấn
Giỏ luc binh
Gio mây tn
Khug tròn xỏ rối lb
Mặt ghế se cói
Mặt mây vỏ karo
Mặt tròn cói
Vuông lb nong mốt

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Khai Lb

Gio mây vỏ

Giỏ rượu lb

Sản phẩm kết hợp nhựa

Nhựa se lb màu

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Chậu se Lb 2 màu

Chậu quấn

Giỏ luc binh

Gio mây tn

Khug tròn xỏ rối lb

Mặt ghế se cói

Mặt mây vỏ karo

Mặt tròn cói

Vuông lb nong mốt

CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Địa chỉ : 16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3659767 - Fax : (0650) 3659767 - Email : Thanhlocvn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved