Chứng từ - Sổ sách kế toán: Phiếu thu - chi-xuất nhập 1, 2, 3 liên, giấy giới thiệu, giấy thường, giấy đẹp
Hóa đơn - 1 liên mỏng (60 tờ)
Phiếu Thu - 1 liên mỏng (60 tờ)
Phiếu Chi - 1 liên mỏng (60 tờ)
Phiếu Xuất - 1 liên mỏng (60 tờ)
Phiếu Nhập - 1 liên mỏng (60 tờ)
Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Thu - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Chi - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Xuất - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Nhập - 1 liên dày (100 tờ)

Hóa đơn - 1 liên mỏng (60 tờ)

Phiếu Thu - 1 liên mỏng (60 tờ)

Phiếu Chi - 1 liên mỏng (60 tờ)

Phiếu Xuất - 1 liên mỏng (60 tờ)

Phiếu Nhập - 1 liên mỏng (60 tờ)

Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Thu - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Chi - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Xuất - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Nhập - 1 liên dày (100 tờ)

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved