Kết Hợp Với Khung Sắt
Khug tròn xỏ rối lb
Khai cói
Ke CD
Khai Lb
Khai Lb
Giỏ luc binh
khai cói
Sản phẩm kết hợp khung sắt
Sản phẩm kết hợp khung sắt
Giỏ rượu lb
Sản phẩm kết hợp khung sắt
Khung xếp lb
Gio mây vỏ

Khug tròn xỏ rối lb

Khai cói

Ke CD

Khai Lb

Khai Lb

Giỏ luc binh

khai cói

Sản phẩm kết hợp khung sắt

Sản phẩm kết hợp khung sắt

Giỏ rượu lb

Sản phẩm kết hợp khung sắt

Khung xếp lb

Gio mây vỏ

CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Địa chỉ : 16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3659767 - Fax : (0650) 3659767 - Email : Thanhlocvn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved