Chậu quấn
Chậu se Lb 2 màu
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp gốm sứ
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc
Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Nhựa se lb màu

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

Khai Lb

Giỏ luc binh

Giỏ rượu lb

Gio mây vỏ

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Chậu se Lb 2 màu

Chậu quấn

Khug tròn xỏ rối lb

Mặt ghế se cói

Mặt mây vỏ karo

Mặt tròn cói

Gio mây tn

Vuông lb nong mốt

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp gốm sứ

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sọt rác dán chuối karo

Sọt rác quấn mây

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

Khai Lb

khai cói

Sản phẩm kết hợp khung sắt

Sản phẩm kết hợp khung sắt

Sản phẩm kết hợp khung sắt

Khung xếp lb

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm mắc cáo

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp Tole - Thiếc

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Sản phẩm kết hợp gỗ

Khai cói

Giỏ mây chỉ

Poli quấn mây 4 ly

Poli quấn 4 ly (48x100 -38x80)

Ke CD

Gio co roi day nhua

CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Địa chỉ : 16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3659767 - Fax : (0650) 3659767 - Email : Thanhlocvn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved