Quặng kẽm
Quặng kẽm
Quặng kẽm
Tinh quặng kẽm 60%

Quặng kẽm

Quặng kẽm

Tinh quặng kẽm 60%

Doanh nghiệp TN Nguyễn Đức

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : (0208) 3 855 059 - Fax : (0208) 3 855 059 - Email : nguyenduc.dntn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved